Шеста задача

Краен срок
19.05.2011 17:00

Срокът за предаване на решения е отминал

Multi Dispatch

Ако в C++ имате йерархия и извикате някакъв метод в нея, C++ определя кой точно ще бъде извикан по време на компилация. Това зависи от типа на reference-а, а не от типа обекта. Ако искате метода да се определя по време на изпълнение, трябва да го маркирате с virtual. Това се нарича dynamic dispatch, понеже "dispatch-а" (кой метод да се извика) се определя "dynamic-но" (по време на изпълнение). Начира се още single dispatch, избора зависи само от обекта, на който сте извикали метода. Multi dispatch е когато избора зависи и от аргументите. Това може да се реализира с visitor pattern.

Или ако пишете на Python, с декоратор.

Задание

Дефинирайте декоратор multimethod:

class Asteroid: pass
class Spaceship: pass
class CollisionDetector:
  @multimethod
  def collide(self, a: Spaceship, b: Spaceship):
    print("Two spaceships")

  @collide.multimethod
  def collide(self, a: Spaceship, b: Asteroid):
    print("A spaceship and an asteroid")

  @collide.multimethod
  def collide(self, a: Asteroid, b: Spaceship):
    self.collide(b, a)

  @collide.multimethod
  def collide(self, a: Asteroid, b: Asteroid):
    print("Two asteroids")

a = Asteroid()
s = Spaceship()

detector = CollisionDetector()

detector.collide(a, a) # Two asteroids
detector.collide(s, a) # A spaceship and an asteroid
detector.collide(s, s) # Two spaceships

Правилата

 • Първия метод се декорира с @multimethod
 • Остналите методи се декорират с @foo.multimethod, където foo е името на метода. Точно както property
 • Всички методи трябва да имат едно и също име. В противен случай пораждайте NameError
 • Параметрите на методите могат да се анотират с типове
 • Ако един параметър не е анотиран, то приемайте, че е анотиран с object
 • Мултиметод може да се извика ако всичките му аргументи са инстанции на типовете в анотацията (isinstance)
 • Ако има няколко мултиметода, които могат да бъдат извикани за дадени аргументи, винаги се извиква първия дефиниран
 • Ако нито един метод не е подходящ за дадени аргументи, пораждайте LookupError
 • self, *args и **kwargs нито се анотират, нито се вземат предвид в определянето на метода

Друг пример

class Spam:
  @multimethod
  def eggs(self, a: int, b: int):
    print("1")

  @eggs.multimethod
  def eggs(self, a, b: int):
    print("2")

  @eggs.multimethod
  def eggs(self, a: str, b):
    print("3")

  @eggs.multimethod
  def eggs(self, a: object, b: object):
    print("4")

  @eggs.multimethod
  def eggs(self, a: float, b: float):
    print("5")

spam = Spam()
spam.eggs(420, 420) # 1
spam.eggs('x', 420) # 2
spam.eggs('x', 'x') # 3
spam.eggs(1.0, 'x') # 4
spam.eggs(1.0, 1.0) # 4