Втора задача

Краен срок
07.04.2011 17:00

Срокът за предаване на решения е отминал

(редакциите по условието можете да видите в GitHub)

Напишете следите четири функции:

groupby

Да се напише функция groupby(func, seq), връщаща речник. Вторият аргумент е итеруем обект. Първият е функция, която връща ключовете от резултатния речник. За стойности се взимат списъци, съдържащи обектите от seq, без да се нарушава редът им, групирани по съответния ключ.

>>> groupby(lambda x: x % 2, [0,1,2,3,4,5,6,7])
{0: [0, 2, 4, 6], 1: [1, 3, 5, 7]}

iterate

Да се напише функция-генератор iterate(func), която последователно връща функциите:
identity, func, func.func, func.func.func... и т.н.
... където identity е функцията идентитет, а . е оператор за композиране на функции

>>> def double(x):
    return 2 * x

>>> i = iterate(double)
>>> f = next(i)
>>> f(3)
3
>>> f = next(i)
>>> f(3)
6
>>> f = next(i)
>>> f(3)
12
>>> f = next(i)
>>> f(3)
24
>>> # и т.н.

zip_with

Да се напише функция-генератор zip_with(func, *iterables), която приема функция func и променлив брой итеруеми - iterables. За всяко число i от 0 до дължината на най-късото итеруемо, прилага към функцията func аргументите взети от i-тата позиция. След това yield-ва резултата. Ако не бъдат подадени iterables - генераторът трябва да бъде празен (да има 0 елемента).

>>> def concat3(x, y, z):
    return x + y + z

>>> first_names = ['John', 'Miles']
>>> last_names = ['Coltrane', 'Davis']
>>> spaces = [' '] * 2
>>> list(zip_with(concat3, first_names, spaces, last_names))
['John Coltrane', 'Miles Davis']

cache

Да се напише функция cache(func, cache_size), която приема функция func и връща нова функция (ще я наричаме func_cached). func_cached пази кеширани последните cache_size на брой уникални извиквания. Под "кеширани" разбираме, че при първото извикване с дадени аргументи, резултатът ще се изчисли от функцията func. При следващите извиквания, ще се връща вече изчисленият резултат.

Забележки:

 • Не се очаква функцията cache да работи за именовани параметри, а единствено за позиционни.
 • Не се очаква да работи за mutable аргументи, а единствено за immutable.
 • За еднакви аргументи считайте такива, които при сравняване с == връщат True

Пример:

>>> def double(x):
    print('called "double"')
    return x * 2

>>> double_cached = cache(double, 2)
>>> double_cached(1)
called "double"
2
>>> double_cached(1)
2
>>> double_cached(2)
called "double"
4
>>> double_cached(3)
called "double"
6
>>> double_cached(3)
6
>>> double_cached(1) # извикванията с `2` и `3` са го измиестили от кеша
called "double"
2