Конкурентност

„ Програмиране с Python“, ФМИ

17.05.2011 г.

Хубаво, но…

Много задачи, един процесор. Печелим ли нещо от паралелизация?

Moore's law

А какво става, когато имаме много ядра?

Подходи

В Python

Видове нишки

Global Interpreter Lock

Прави нещата по-неприятни

fork

Пример с fork (на C)

#include <stdio.h>

int main()
{  printf("before\n");
  if (fork())
    printf("father\n");
  else
    printf("son\n");
  printf("both\n");
}
before
son
both
father
both

Пример с fork (на Python)

import os

print("before")
if os.fork():
  print("father")
else:
  print("son")
print("both")

По-сложен пример с fork

import os
import time

def log(msg): print("\n* " + msg)

orders = 0
while True:
  order = input('Enter order: ')
  if not order: continue
  if order in ('q', 'x', 'quit', 'exit'): break
  pid = os.fork()
  if 0 == pid:
    time.sleep(3)
    log("Order '{0}' is ready!".format(order))
    break
  else:
    log("Roger that '{0}'({1}). Please, wait in quiet desperation.".format(order, orders))
    orders += 1

Синхронизация при fork

import os

pid = os.fork()
if pid == 0:
  os.execlp('date', 'date')
else:
  status = os.wait()
  print("Father: son has finished {0}".format(status))

Предимства и недостатъци на fork

Против:

За:

Нишки

Създаване на нова нишка

или

Пример с нишки

import threading

def f(name):
  print("Hello from {0}".format(name))

thread = threading.Thread(target=f, args=('Bob',))
thread.start()
thread.join()

Пример с нишки(2)

import threading
import time

orders = 0

class Chef(threading.Thread):
  def __init__(self, order):
    self.order = order
    threading.Thread.__init__(self)
  def run(self):
    time.sleep(3)
    log("Order '{0}' is ready!".format(self.order))

while True:
  order = input('Enter order: ')
  if not order: continue
  if order in ('q', 'x', 'quit', 'exit'): break
  chef = Chef(order)
  chef.start()
  log("Roger that '{0}'. Please, wait in quiet desperation.".format(order))
  orders += 1

Вечерящи философи, опростен вариант

import random, time, threading

taken = False
class Philosopher(threading.Thread):
  def __init__(self, name):
    super().__init__(); self.name = name

  def log(self, msg): print("{0}: {1}".format(self.name, msg))
  def eat(self): time.sleep(random.random())
  def ponder(self): time.sleep(random.random())

  def refresh(self):
    global taken
    self.log("Please excuse me..."); 
    while taken: pass; 
    taken = True; self.log("--> (entered the bathroom)")
    time.sleep(random.random())
    taken = False; self.log("<-- (left the bathroom)")

  def run(self):
    while True:
      self.eat(); self.ponder(); self.refresh()

Критични секции

threading.Lock

Философите, отново

import random, time, threading

bathroom = threading.Lock()

class Philosopher(threading.Thread):
  def __init__(self, name):
    super().__init__(); self.name = name

  def log(self, msg): print("{0}: {1}".format(self.name, msg))
  def eat(self): time.sleep(random.random())
  def ponder(self): time.sleep(random.random())

  def refresh(self):
    self.log("Please excuse me...")
    bathroom.acquire(); self.log("--> (entered the bathroom)")
    time.sleep(random.random())
    bathroom.release(); self.log("<-- (left the bathroom)")

  def run(self):
    while True:
      self.eat(); self.ponder(); self.refresh()

with и обекти с acquire и release

with bathroom:
  self.log("--> (entered the bathroom)")
  time.sleep(random.random())
  self.log("<-- (left the bathroom)")

Модерно строителство, модерни ресторанти и семафори

Или още по-добре

Семафори в орехова черупка

Предложени от Едсгер Дейкстра (Едсгар Дийкстра?)

threading.Semaphore

Ресторанта на Грибоедов

import threading, random, time

ovens = threading.Semaphore(5)

class WaiterChef(threading.Thread):
  def __init__(self, name):
    super(WaiterChef, self).__init__()
    self.name = name

  def run(self):
    while True:
      print("...({0}) waiting for an oven".format(self.name))
      ovens.acquire()
      print("--> ({0}) Cooking...".format(self.name)); time.sleep(random.random() * 10)
      ovens.release()
      print("<-- ({0}) Serving...".format(self.name)); time.sleep(random.random() * 4)


for _ in range(0, 10): WaiterChef(_).start()

threading.Event

Коледа на село

threading.Condition

threading.local

multiprocessing

multiprocessing модулът

multiprocessing - пример

from multiprocessing import Process
import os

def info(title):
  print(title)
  print('module name:', __name__)
  print('parent process:', os.getppid())
  print('process id:', os.getpid())

def f(name):
  info('function f')
  print('hello', name)

if __name__ == '__main__':
  info('main line')
  p = Process(target=f, args=('bob',))
  p.start()
  p.join()

multiprocessing - пример с обща памет

from multiprocessing import Process, Value

def f(n):
  # work
  v = n.value
  for x in range(0, 30000): x=x+2
  n.value = v + 1
  # work

if __name__ == '__main__':
  num = Value('i', 0)
  processes = [Process(target=f, args=(num,)) for i in range(0, 10)]
  for p in processes:
    p.start()
  for p in processes:
    p.join()
  print(num.value)
python3.0 test.py
8
python3.0 test.py
7        # WTF??? - защо се държи странно

multiprocessing - Lock

Lock - осигурява че само един процес може да го държи
from multiprocessing import Process, Value, Lock

def f(n, lock):
  # work
  lock.acquire()
  v = n.value
  for x in range(0, 30000): x=x+2
  n.value = v + 1
  lock.release()
  # work

if __name__ == '__main__':
  num = Value('i', 0)
  lock = Lock()
  processes = [Process(target=f, args=(num, lock)) for i in range(0, 10)]
  for p in processes:
    p.start()
  for p in processes:
    p.join()
  print(num.value)

multiprocessing - Manager

Позволява създаването на споделени обекти

from multiprocessing import Process, Manager

def f(d, l):
  d[1] = '1'
  d['2'] = 2
  d[0.25] = None
  l.reverse()

if __name__ == '__main__':
  manager = Manager()
  d, l = manager.dict(), manager.list(range(10))
  p = Process(target=f, args=(d, l))
  p.start()
  p.join()
  print(d, l)
{0.25: None, 1: '1', '2': 2}
[9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0]

multiprocessing - неща, за които трябва да се внимава под Windows

Още въпроси?

Още интересни неща на