Разни библиотечки...

„ Програмиране с Python“, ФМИ

28.04.2011

math

No comment
import math

math.sin(1)

datetime

datetime е модул, който ви дава основна функционалност за дати

Пример с datetime

now   = datetime.datetime.now()
future = now + datetime.timedelta(minutes=45)
past  = now - datetime.timedelta(minutes=45)
special = datetime.datetime(2009, 5, 11, 19, 0)

some_date = datetime.datetime.strptime(
		'11.05.2009 17:00', '%d.%m.%Y %H:%M')

hour = datetime.timedelta(minutes=30) * 2

print(now, future, past, special, some_date, sep='\n')
print(hour)
print(now.strftime('%d.%m.%Y %H:%M'))

os

os - функционалност от операционната система os.path - функционалност за работа с пътища във файловата система

pickle

pickle е модул, който може да сериализира прости Python обекти. Приема binary отворен за писане файл file и Python обект object. Записва обекта в файла. Приема binary отворен за четене файл и прочита един обект, който е и резултат от функцията

Пример с pickle

import pickle

with open('/tmp/foo.txt', 'wb') as file:
  pickle.dump("The answer", file)
  pickle.dump(["spam", "eggs", "ham"], file)

with open('/tmp/foo.txt', 'rb') as file:
  print(pickle.load(file))
  print(pickle.load(file))

shelve

Пример с shelve

import shelve

db = shelve.open('/tmp/foo.db')
db['name'] = 'Mityo the Python'
db['age'] = 33
db['favouriteBands'] = ["Blackmore's Night", "Deep Purple", "Rainbow"]
db['favouriteSong'] = "Colubrid on the Tree"
db.close()

db = shelve.open('/tmp/foo.db')
print(db.keys())
print(db['name'])
print(db['favouriteBands'])
print(db['favouriteSong'])
db.close()

json

json е модул, който може да сериализира прости Python обекти. Приема binary отворен за писане файл file и Python обект object. Записва обекта в файла. Приема binary отворен за четене файл и прочита един обект, който е и резултат от функцията

Пример с json

>>> import json
>>> json.dumps(['foo', {'bar': ('baz', None, 1.0, 2)}])
'["foo", {"bar": ["baz", null, 1.0, 2]}]'
>>> print(json.dumps("\"foo\bar"))
"\"foo\bar"
>>> print(json.dumps('\u1234'))
"\u1234"
>>> print(json.dumps('\\'))
"\\"
>>> print(json.dumps({"c": 0, "b": 0, "a": 0}, sort_keys=True))
{"a": 0, "b": 0, "c": 0}

>>> json.loads('["foo", {"bar":["baz", null, 1.0, 2]}]')
['foo', {'bar': ['baz', None, 1.0, 2]}]

bytes

struct

Понякога ни трябва нещо да сериализираме в нещо „low level“ - нещо като за C


>>> struct.pack('bbH', 4,0,3)
b'\x04\x00\x03\x00'
>>> struct.unpack('bbH', b'\x04\x00\x03\x00')
(4, 0, 3)

csv

import csv

with open('/tmp/eggs.csv', 'w') as file:
  spam_writer = csv.writer(file, delimiter=',', quotechar='"')
  spam_writer.writerow(['Spam'] * 2 + ['Baked Beans'])
  spam_writer.writerow(['Spam', 'Lovely Spam', 'Wonderful Spam'])

with open('/tmp/eggs.csv', 'r') as file:
  spam_reader = csv.reader(file, delimiter=',', quotechar='"')
  for row in spam_reader:
    print(' & '.join(row))
# Spam & Spam & Baked Beans
# Spam & Lovely Spam & Wonderful Spam

configparser

configparser - модул за обработка на .conf файлове:


[auth]
username = someone
password = somepass

[report]
url = http://docs.python.org

Пример с configparser

import configparser

config = configparser.ConfigParser()
config.add_section('auth')
config.set('auth', 'password', 'm@st@')

with open('/tmp/test.cfg', 'w') as file:
  config.write(file)

config = configparser.ConfigParser()
config.read('/tmp/test.cfg')

print(config.get('auth', 'password')) # -> "m@st@"

getopt

getopt - parser за опции от командния ред
import getopt, sys

def main():
  try:
    opts, args = getopt.getopt(sys.argv[1:], "ho:v", ["help", "output="])
  except getopt.GetoptError as err:
    print(err) # will print something like "option -a not recognized"
    print(usage())
    sys.exit(1)
  output, verbose = None, False
  for o, a in opts:
    if o == "-v": verbose = True
    elif o in ("-h", "--help"):
      usage()
      sys.exit()
    elif o in ("-o", "--output"): output = a
    else: assert False, "unhandled option"
  pass # TODO

if __name__ == "__main__":
  main()

StringIO

Ами ако не искаме нещата да отиват във файл ами в низ.


from io import StringIO

data = StringIO()

config = configparser.ConfigParser()
config.add_section('auth')
config.set('auth', 'password', 'm@st@')
config.write(data)

print(data.getvalue())

xml.dom.minidom

xml.dom.minidom — Lightweight DOM implementation
import xml.dom.minidom

document = """\
<slideshow>
<title>Demo slideshow</title>
<slide>slide1</slide>
<slide>slide2</slide>
</slideshow>
"""

dom = xml.dom.minidom.parseString(document)

xml.dom.minidom(2)

def getText(nodelist):
  rc = ""
  for node in nodelist:
    if node.nodeType == node.TEXT_NODE:
      rc = rc + node.data
  return rc

def handleSlideshow(slideshow):
  print("<html><title>", 
     getText(slideshow.getElementsByTagName("title")[0].childNodes), 
     "</title><body>")
  handleSlides(slideshow.getElementsByTagName("slide"))
  print("</body></html>")

def handleSlides(slides):
  for slide in slides:
    print('<div id="slide">', 
       getText(slide.childNodes), 
       '</div>')

handleSlideshow(dom)

html parsing

from html.parser import HTMLParser

class MyHTMLParser(HTMLParser):

  def handle_starttag(self, tag, attrs):
    print("Encountered the beginning of a {0} tag".format(tag))

  def handle_endtag(self, tag):
    print("Encountered the end of a {0} tag".format(tag))

urllib.request

urllib.request - за работа с http

Примери с urllib.request

import urllib.request
import urllib.parse

params = urllib.parse.urlencode({'spam': 1, 'eggs': 2, 'bacon': 0})

#GET
f = urllib.request.urlopen("http://www.python.org/cgi-bin/query?{0}".format(params))
print(f.read())

# Същото с POST
f = urllib.request.urlopen("http://www.python.org/cgi-bin/post",
		      data=params)
print(f.read())

Други

Архивиране/компресия

Още въпроси?