Колекции в Python

„ Програмиране с Python“, ФМИ

10.03.2011г.

Вградените колекции в Python

Но преди това…

Какво ви показахме предния път?

for

for age in range(1, 10000):
  if age > 169:
    print("You reached super-human limits!")
    break
  if age % 17 == 1:
    print("So lucky!")
    continue
  print("So ordinary my leg hurts.")

Факториел

def factorial(n):
  if n <= 1:
    return 1
  else:
    return n * factorial(n - 1)

Списъци

things = ['spam', 42, 3.14]
things[1] = 'baba'
have_eggs = 'eggs' in things
more_things = things + ['ham', 'cheese']
del more_things[2]

slice

>>> numbers = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
>>> numbers[3:9]
[3, 4, 5, 6, 7, 8]
>>> numbers[0:10:2]
[0, 2, 4, 6, 8]
>>> numbers[3:9] = [-1, -1, -1]
[0, 1, 2, -1, -1, -1, 9]
>>> numbers[::2] = ['w', 'x', 'y', 'z']
['w', 1, 'x', -1, 'y', -1, 'z']

Въпроси към вас (1)

Какво ще изведе този код?

foods = ['spam', 'eggs', 'ham']
things = foods
things[1] = 'chips'
print(foods[1])

Въпроси към вас (2)

А този?

a = ['spam', 'eggs', 'ham']
b = a
c = a[:]
print(a is b, a is c)
print(a == b, a == c)
b[1] = 'milk'
print(a is b, a is c)
print(a == b, a == c)

Въпроси към вас (3)

Или пък този?

cheese = ['cheddar', 'red leicester', 'emmental']
cheese[1] = cheese
food = cheese[1][:]
cheese[2] = 'limburger'
print(food[2])
print(food[1][2])

n-торки(tuples)

    primes = (2, 3, 5, 7, 11, 13)
    ("Foo", "Bar", ("Spam",), ("More", "Spam"))

И те, като списъците, поддържат:

Любопитни работи (1)

Ако имате n-торка, съдържаща само имена от лявата страна на присвояване, може да постигнете интересни ефекти:

>>> (a, b) = 1, 2
>>> print(a)
1

Любопитни работи (2)

Всъщност скобите не са задължителни:

>>> a, b = 1, 2
>>> a, b = b, a
>>> print(a)
2
>>> print(b)
1

Любопитни работи (3)

Или:

>>> numbers = (1, 2, 3)
>>> a, b, c = numbers

Любопитни работи (4)

В този ред на мисли, същото го могат и списъците

>>> numbers = [1, 2, 3]
>>> [a, b, c] = numbers

Сравняване на списъци/n-торки

Сравняват се лексикографски:

>>> (1, 2) < (1, 3)
True
>>> (1, 2) < (1, 2)
False
>>> (1, 2) < (1, 2, 3)
True
>>> [1, 2] < [1, 3]
True
>>> (1, 2) < [1, 3] # tuple vs. list
# поражда грешка: 
#  TypeError: unorderable types: tuple() < list()

Множества (1)

Множества (2)

>>> numbers = {1, 2, 3, 8, 2}
>>> numbers
{8, 1, 2, 3}
>>> 2 in numbers
True
>>> 4 in numbers
False
>>> numbers.add(4)
>>> 4 in numbers
True
>>> numbers.remove(1)
>>> numbers
{8, 2, 3, 4}

Множества (3)

>>> {1, 2, 3} | {2, 3, 4}
{1, 2, 3, 4}
>>> {1, 2, 3} & {2, 3, 4}
{2, 3}
>>> {1, 2, 3} - {2, 3, 4}
{1}
>>> {1, 2, 3} ^ {2, 3, 4}
{1, 4}
>>> {1, 2, 3} < {2, 3, 4}
False
>>> {2, 3} < {2, 3, 4} # < - подмножество
True
>>> {2, 3} == {2.0, 3}
True
>>> {1, 2}.isdisjoint({3, 4})
True

Преобразуване между list, set и tuple

>>> set([1, 2, 3, 8, 2])
{8, 1, 2, 3}
>>> list({1, 2, 3})
[1, 2, 3]
>>> tuple([1, 2, 3])
(1, 2, 3)
>>> list((1, 2, 3))
[1, 2, 3]

Речници

Речници (2)

languages = {
  'Spain': 'Spanish',
  'Great Britain': 'English',
  'Italy': 'Italian',
  'Mexico': 'Spanish',
  'France': 'French',
  'USA': 'English',
}
print(languages['Mexico']) # Spanish

Речници (3)

capitals = {
  'Germany': 'Berlin',
  'France': 'Paris',
  'Brazil': 'Rio de Janeiro',
  'Malaysia': 'Kuala Lumpur',
}
print(capitals['Brazil'])
# Rio de Janeiro
capitals['Brazil'] = 'Brazil'
print(capitals['Brazil'])
# Brazil
capitals['Sweden'] = 'Stockholm'
print(capitals['Sweden'])
# Stockholm
del capitals['Malaysia']
capitals['Malaysia']
# KeyError: 'Malaysia'

Речници — методи

>>> capitals = {
  'Germany': 'Berlin',
  'France': 'Paris',
  'Brazil': 'Rio de Janeiro',
  'Sweden': 'Stockholm',
}
>>> capitals.get('Assyria')
None
>>> capitals.get('Assyria', "I don't know")
"I don't know"
>>> 'Sweden' in capitals
True
>>> list(capitals.keys())
['Brazil', 'Sweden', 'Germany', 'France']
>>> list(capitals.values())
['Rio de Janeiro', 'Stockholm', 'Berlin', 'Paris']
>>> len(capitals)
4

Речници — методи (2)

>>> numbers = {
  "One": "I",
  "Two": "II",
}

>>> list(numbers.items())
[('One', 'I'), ('Two', 'II')]
>>> numbers.update({"Three": "III", "Four": "IV"})
>>> numbers
{'Four': 'IV', 'Three': 'III', 'Two': 'II', 'One': 'I'}
>>> numbers.pop('Four')
'IV'
>>> numbers
{'Three': 'III', 'Two': 'II', 'One': 'I'}

Речници — методи (3)

>>> {1: 1, 2: 2} == {2: 2, 1: 1}
True
>>> numbers = {"One": "I", "Two": "II"}
>>> numbers_copy = numbers.copy()
>>> numbers_copy
{'Two': 'II', 'One': 'I'}
>>> numbers
{'Two': 'II', 'One': 'I'}
>>> numbers.clear()
>>> numbers_copy
{'Two': 'II', 'One': 'I'}
>>> numbers
{}

Три други начина за създване на речник

Чрез наименовани параметри към конструктора (не питайте):

>>> dict(france="Paris", italy="Rome")
{'italy': 'Rome', 'france': 'Paris'}

Чрез списък от двойки

>>> dict([('One', 'I'), ('Two', 'II')])
{'Two': 'II', 'One': 'I'}

Чрез списък от ключове и стойност по подразбиране

>>> dict.fromkeys([1, 2, 3], 'Unknown')
{1: 'Unknown', 2: 'Unknown', 3: 'Unknown'}

Речници и хеш функции

Още въпроси?